İstiqlal federal söyləmilə bağlı Azərbaycan Milli HərəkatındəGüney Azərbaycan Milli Birlik Şurası durum dəyərləndirilməsi 1\2010

İstiqlal federal söyləmilə bağlı

Azərbaycan Milli Hərəkatının  həqiqi qurtluş yolundan sapma vəya sapdırılma təhlükəsinin boyutları, ölçəkləri itirilmiş cıdır meydanına çevrilmişdir. İş oraya çatmışdır ki, daxildəki bəzi fəallarımızın öz adları ilə çıxış edərək bəyaniyələr verib, milli hərəkatımızın gələcəyinin doğru yolda sürdürüləcəyini tənzimləmək istəmişlər. son zamanlar

artan nisbətlərdə artan çeşitli fikirlərin meydan sulaması, millətimizin böyük əksəriyətini dərindən düşünməyə vadar etmişdir. Bu durum qarşısında, özəlliklə yeşillər hərəkatı ilə bağlı qoşulub-qoşulmama mübahisələrində, istər istəməz istiqlal-federal anlayışının çözülməsi zərurəti də ortaya çıxmışdır.

Federal məfkurəsinin kökündə İrançılıq, İrançılıq məfkurəsinində kökündə farsçılıq durduğuna görə qarşı tərəfin nigarançılığı inkar edilməzdir. İran çərçivəsində aparılan rejim davasının içinə girməklə, milli hərəkatımızın təhlilə getməsi fikri, qaranlıq gələcəyin tutsağında qıfıllı qapılar arxasına girməyin başlangıcı kimi dəyərləndirilir. Milli düşüncəli insanlarımızın çabaları nəticəsində, federlaçılarçıların bir bölümü bu istəklərindən geri otursalar da çeşitli ədəbiyatla, bəzən aldatmacalarla, yollarına dəvam etmələri, insanların beynini  daha da qıcıqlandırmaqdadır. Sözdə Türk kimliyinə dayanaraq, platformalarda “ milli müqəddəratın ayrılma sərhəddinə qədər” deyilməsinə baxmıyaraq, əməldə tərs yöndə çalmaları tədirginlikləri zirvəyə çıxarmışdır. Buda eşitməli, bəlkədə gülməlidir ki, bu insanların bəzisi, hətta BMT-nin bu barədə qəbul etdiyi bəyannaməyə tərs çıxaraq”milli muqəddəratı təyin fəlsəfəsini” ancaq federalizm çərçivəsində gördüklərini bəyan etmələridir. Böyük zəhmətlərə qatlanaraq, milli hərəkatımızın bugünə çatmasında mal və canlarından əsirgəmiyənlərin fikrini, federalçı davranışların arxasında vəya beyin yarıqlarının şuur altı bölməsində yerləşən qorxunc gumanlar incitməkdədır. Bu kəsimin bir qısmı, özünü, aldığı farsçı təlim və tərbiyədən, qondarma tarix bilgisindən qurtaramadığı kimi adət etdiyi öz varlığına biganəlik batlağında quylanıb, Azərbaycanı fars siyasətinə qurban vermək təcrübəsini dənəmək aşamasında olduğu vurqulanmaqdadır. Bəzən, məqam düşgünlüyünə düçar olaraq, Azərbaycan milli hərəkatını İranın daxili siyasətinə sürütləyib, rejim deyişikliyindən sonra yüksək məqamlara yiyələnmə düşüncəsidə fikirləşilməkdədirlər. Bu fikiri güdənlərin, İran siaysətində yer aldıqdan sonra, Azərbaycanın milli haqlarının alınmasında daha böyük imkan sahibi olacaqlarını söyliyənlərin tarixi xəta içində olduqlarıda milli fəallar tərəfindən irəli sürülməkdədir. Buda aydındır ki, İranda fars mərkəzli düşüncə sistəminə qoşulan azərbaycanlı qüvvələrin, İran alternativləri tərəfindən güclənəcəkləri inkar edilməzdir. Ancaq , İranda rejim deyişikliyi, Müstəqil Azərbaycan milli hərəkatının yetəri qədər güclənməmiş durumunda bizə nə vereceyi də sual altındadır. Bütün bunların yanında, İran mərkəzli düşüncə sistəminə daxil olan azərbaycanlı qüvvələrin böyük əksəriyətinin, geçmişində, saxta Rus kominizmi  təfəkkürü durduğuna görə, bugünkü gəncliyimizin onlara inamı aşağı səviyədə qalmaqdadır. Şübhə yoxdur ki, biz heç bir Azərbaycan milli fəalını vəya qurumunu qaralamaq və ya ona nadan demək fikrində deyilik. Ancaq siyasi xətaların ağır nəticələri, bəzi səmimi tanınmış federalçı şəxsiyətlərində ağzından eşidilmişdir.

İstiqlal, hər bir milli düşünürün beynində olan xoşbaxtlıq rəmzi kimi qəbul edilməkdədir. Ancaq, zaman və məkan şərtlərini nəzərdə alaraq bu istəyin yerinə yetirilməsində gediləcək yol xəritəsinin mühtəvası haqlı olaraq bəzi soydaşlarımız tərəfindən sual altına girməkdədir. Federlaizmə inanaların, istər İran mərkəzli farsçı bölməsinin, istərsə də, nisbi olaraq Azərbaycan mərkəzli düşüncə sistəminə daxil olanlarının əlinə böyük bəhanə verən bu zaman və məkan fəlsəfəsinin düzgün  dəyəlrəndirilməsi vacib məsələlərdəndir. Başqa ifadə ilə, bu məsələni qaldıraraq, istiqlalçıları ağılsız, savadsız, siyasətdən anlamıyan ifadələrlə təxribi, məntiq dayrəsinə sığmasa da, milli hərəkatımızın mahiyətindən xəbərsiz, siyası görüş, davranış vəv sözlərdən çox anlamıyan soydaşlarımıza mənfi təsir göstərməkdədir. Bugünkü şərtlər altında, istiqlal vəya bütövlük əleyhinə yazan, danışan, çalışan və təhrif məqsədi güdənlərin bəzi iradlarının doğruluğunda şübhə edilməsə də, hərəkatımızın motorunu söndürmə vəya heç olmasa zəyiflətmə doğrultusunda olduğu da inkar edilməzdir. Başqa sözlə milli hərəkatımızın modern, demokratik, beynalxalq qaydalara söykənərək dəvam etməsini bəyənən bütün hərəkətçilərimiz tərəfindən, ifadə edilən istiqlal yolunun buna tərs düşdüyü vurqulanmaqdadır.

Bütün bu çatışmamazlıqları göz önündə alanda, istiqlalçı- federalçı savaşının həmişəlik qarşısını almaq, daxil və xaricdə şəraitə uygun çabaların aparılması üçün “Güney  Azərbaycan Milli Birlik Şurasi” əsas hədəfin “ Milli Müqəddəratın Təyini” olduğunu əsasnaməsinin birinci cümləsində və birinci bəndində elam etmişdir. Çünki legetim olan bu bəyannaməyə görə, bir millətin, müstəqil, federal vəya başqa dövlətlə birləşmə haqqı mövcutdur.   Oraya çatınca, milli fəallarımızın borcu, millətimizin siyası düşüncəsi, tarix bilgisi, dil və mədəniyətimizin təlim və təqdimi, milli haqlarımızın tanıtdırılması bəyan edimişdir. Çünki millət özünə qayıdaraq oyanırsa, bütün probləmlərinin necə həll edəcəyini hamıdan yaxşı başa düşər. Bu oyanışdan sonra, millətimizin verəcəyi səsə hamının boyun əyməsi vacibliyi inkar ediləməzdir. Ancaq, bütün fikir sahiblərinin və təşkilatların da çatışmadan öz hədəflərinə çatması üçün uygun fəaliyət göstərməsi danılmaz bir demokratik haqdır. Hətta refrandom sonrası şəraitdə də bu haqqın demokratlığına şübhə yoxdur. Bu sistemin yaranması və onun fəaliyət məkanızması, Milli Şura – nı yaratmağa çalışanların təqdim etdiyi sənədlər, yol xəritəsi və təşkilati modeli, əsasnaməməzdə millətimizin huzurlarına təqdim edilmişdir.Biz poloralizmə söykənərək Azərbaycan Milli Hərəkatının modern düşüncə meydanında demokratik qaydalarla irəliləməsinə dərindən inanırıq.  Bunuda anlayırıq ki, tikələrə bölünmüş bir ölkənin xoşbaxtlığı, Azərbaycan Türk millətinin geçən 200 ildə çəkdiyi əzablardan qurtuluşunun ən doğru istqaməti bütövlükdür.  Onun üçün də milli hərəkatımızın geniş meydanında ana dilimizi tələb edəndən- mədəni haqlara, milli müxtariyətdən-federalçısına, istiqlalçısından- bütöv Azərbaycana  inanalarına qədər olan fikirlərə eyni gözlə baxmasaqda haq veririk. Yetərki, Azərbaycan Mərkəzli Düşüncə sistəmindən caymıyaraq, milli hərəkatımızı təhrifə yönəltməsinlər. Şübhə yoxdur ki, daxildə fəaliyət göstərənlərlə hərəkatımızın xaric qolunun, sözü, davranışı, şuarı, istəyi və görəvi eyni ölçəklə dartıla biməz. Daxildəkilərin, dil, mədəniyət, federal kimi düşüncələri yeritmələri, özəlliklə beynalxalq hüquq normalarına daha çox önəm vermələri daha çox qaçınılmazdır.

Refrandom öncəsi bu istəklərə çatmaq uğrunda milli şura platforması çərçivəsində birlikdə Bütün bunlara baxmıyaraq “Güney Azərbaycan Milli Birlik Şurası” bugünkü durumda, istiqlal- federal davasını millətimizin xeyrinə görməməkdədir. Ona görə əsas hədəfimizin BMT-nin 1966-da 1541 sayılı “millətlərin öz müqəddəratını təyin etmə” bəyannaməsi çərçivəsində, refrandom üçün fəaliyət təşkil etməkdədir. Bu siyasət, platforma, məramnamə və nizamnaməmizdə, geniş surətdə təşrih olduğuna görə burada zaman almaq niyətində deyilik. Ancaq, refrandoma hazırlıq mərhələsində:

1-    Azərbaycanın tarixi topraqlarında ana dilimizin rəsmi olması,

2-    Azərbaycanın tarixi topraqlarında anadilimizdə azad və demokratik mətbuat, radyo və televizyon olması,

3-    Azərbaycanın tarixi topraqlarında, iqtisadi inkişafın bərpası,

4-    Azərbaycanın tarixi topraqlarında, BMT insan haqları bəynnaməsi gərəyi, qadın, uşaq, işçi haqlarının qorunması və bağımsız sendikaların qurulması,

5-    Azərbaycanın tarixi topraqlarının xaricində yaşayan Türklər, ana yasanın 15-ci maddəsinin tətbiqi ilə anadillərinin öğrənilməsi,

BMT paktları əsasında beynalxalq hüquq normları daxilindədir və yerinə yetirilməılidir.  addımlamaq arzu ediləndir.  Aydındır ki, hazırlıq mərhələsində hər kəs vəya qurumun öz təfəkkür dayrəsində fəaliyəti demokratik haq sayılmaqdadır.

Güney Azərbaycan Milli birlik Şurası
Təbliqat komitəsi
Tarix: 23.12.2009

Go to top